strona Szkoła Ruda Wielka

Zasady usprawiedliwiania nieobecności

1. Usprawiedliwienie należy dostarczyć wychowawcy w ciągu 14 dni od zakończenia nieobecności; powinno ono zawierać dokładne daty usprawiedliwianych nieobecności.

2. Uczniom nie wolno samowolnie opuszczać szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

W szczególnych sytuacjach uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych przez Dyrektora szkoły po przedłożeniu pisemnej prośby rodziców), w dzienniczku ucznia, o jego zwolnienie.

3. W ostatnich dwóch tygodniach I półrocza lub roku szkolnego nieobecności powinny być usprawiedliwiane przez rodziców natychmiast (do 2 dni) po zaistnieniu – telefonicznie, osobiście lub pisemnie (bez oczekiwania na powrót ucznia do szkoły). W przeciwnym razie mogą zostać uznane za nieusprawiedliwione i wpłynąć na ocenę zachowania.

Skip to content