Projekt Edukacyjny

Tematy projektów edukacyjnych do realizacji w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

I.Podstawa prawna

USTAWA z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015, poz.84)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz.977)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. nr 61, poz.624 z późn. zm.)

II.Informacje ogólne:
1.Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2.Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków.

4.Projekty mogą mieć charakter międzyprzedmiotowy.

5.Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

6.Czas realizacji projektu nie powinien przekraczać 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach termin może ulec zmianie.

7.Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji

3) wykonanie zaplanowanych działań

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem.
8.Prezentacja projektów odbywa się w dniu ustalonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z opiekunami projektów.

9.Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w regulaminie oceny zachowania uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

10.Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu.

11.Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

12. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. W tym przypadku uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

14. W przypadkach, o których mowa w ust. 13, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się ,,zwolniony” albo ,, zwolniona”.

15. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

III. Obowiązki nauczycieli:

  1. Każdy nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej w terminie do dnia 30 maja podaje na piśmie do dyrektora szkoły co najmniej jeden temat projektu edukacyjnego do realizacji w następnym roku szkolnym.2.W terminie do 15 czerwca dyrektor szkoły ogłasza szkolną bazę projektów edukacyjnych do realizacji w następnym roku szkolnym (zarządzenie dyrektora).3.Każdy nauczyciel może być opiekunem jednego zespołu realizującego projekt edukacyjny, a w uzasadnionych przypadkach najwyżej dwóch.4.Każdy nauczyciel powinien być opiekunem projektu edukacyjnego przynajmniej raz na 3 lata.5.Obowiązki opiekuna projektu:

1) dokonanie analizy celów projektu

2) ustalenie harmonogramu wykonywanego projektu

3) stałe monitorowanie realizacji projektu

4) prowadzenie konsultacji z zespołem uczniów realizujących projekt

5) ustalenie sposobu dokumentowania pracy nad projektem,

6) ustalenie zasad prezentacji

7) podanie kryteriów oceny oraz dokonanie oceny projektu wg arkusza oceny pracy nad projektem (zał.nr.1).

  1. Obowiązki wychowawcy klasy:

1) Do dnia 20 września wychowawcy wszystkich klas gimnazjum mają obowiązek zapoznać uczniów oraz rodziców ze szkolnym regulaminem realizacji projektu edukacyjnego. Informacja powinna zostać przekazana w formie ustnej na pierwszym spotkaniu z rodzicami.

2) Do dnia 30 października przekazuje dyrektorowi szkoły wykaz uczniów wraz z tematami realizowanych projektów oraz nazwiskami opiekunów.

3) W przypadku gdy uczeń:

  1. nie zdecyduje o wyborze tematu,
  2. nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
  3. nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) wychowawca włącza go, po konsultacji z opiekunem projektu, do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

7.Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:

1) konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem;

2) czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;

3) sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym

4) prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;

5) współpracy z opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania prezentacji;

6) ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana,

7) udziału w ustaleniu oceny pracy nad projektem

IV.Obowiązki i ważne informacje dla uczniów:
1.Uczeń ma obowiązek:

1) realizacji projektu edukacyjnego w klasie I, II lub III z wyłączeniem pierwszego półrocza klasy I                      i drugiego półrocza klasy III

2) realizacji projektu edukacyjnego w zespole projektowym liczącym 3-5 osób , w wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wyżej określonej liczebności grup projektowych.

3) do dnia 10 października dokonać wyboru tematu projektu ze szkolnej bazy projektów edukacyjnych.

4) aktywnie uczestniczyć we wszystkich pracach związanych z realizacją projektu.

5) czynnego uczestnictwa w prezentacji projektu

6) uczestnictwa w ocenie prac nad projektem.

2.Zespoły do realizacji projektu edukacyjnego mogą być: klasowe, międzyklasowe, międzyoddziałowe.

3. Do dnia 30 września uczeń może zaproponować swój własny temat nauczycielowi- opiekunowi projektu.

4. Uczeń zalicza projekt jeżeli wg arkusza pracy nad projektem uzyska co najmniej plus 20 pkt.

5. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych
z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli szkoły.

V.Zasady dokumentowania:

1.Obowiązkowa dokumentacja nauczyciela:

1) karta projektu- zał. nr 3.
2. Uczniowie dokumentują pracę nad projektem poprzez wybrane formy:

1) uzgodnione z opiekunem projektu,

2) inne formy zależne od inwencji i pomysłów uczniów

3) dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana przez opiekuna projektu do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

VI.Prezentacja projektu:
1.Prezentacja projektu ma charakter publicznego wystąpienia na forum społeczności szkolnej.

2.Sposoby prezentacji:
1) prezentacja multimedialna
2) doświadczenie
3) pokaz
4) album
5) praca plastyczna
6) model, makieta
7) wystawa
8) piknik naukowy
9) inne, uzgodnione z opiekunem projektu

3. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 20 minut.

VII. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy w Regulaminie realizacji projektu edukacyjnego, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

VIII. Integralną częścią niniejszego regulaminu są następujące załączniki:


Załącznik nr 1 – Arkusz oceny pracy nad projektem

Załącznik nr 2 – Informacja dla Rodziców
Załącznik nr 3 – Karta projektu

Skip to content