Szkolny Klub Wolontariusza

 

wolonatriusze

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”
– Jan Paweł II

Od 20 listopada 2014r. w naszej szkole działa Szkolny Klub Wolontariusza. Do klubu należą uczniowie, którzy chcą być wolontariuszami.
Wolontariat jest świadomą, dobrowolną działalnością, podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie. Są to ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać  w domach dziecka, domach pomocy społecznej oraz schroniskach dla zwierząt.

TO WOLONTARIUSZE !
Nasza szkoła włączyła się w działalność wolontariacką, upatrując w niej wartościowy element wychowania i edukacji. Nasi wolontariusze przestrzegają karty etycznej wolontariusza, która jest nieformalnym kodeksem postępowania wolontariackiego, wskazującym na reguły i normy.

 

KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA

 1. W swoim życiu będę kierować się następującymi wartościami:  miłość, szacunek, odpowiedzialność za siebie i za innych, uczciwość, wrażliwość, służba drugiemu człowiekowi.
 2. Będę otwarty i wrażliwy na wszelkie potrzeby bliźnich. Będę  szanować godność  i prywatność swoich podopiecznych, zachowywać  dyskrecję.
 3. Będę stale pracował nad kształtowaniem swojej postawy oraz rozwijaniem własnej osobowości.
 4. Będę starł się ustawicznie pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Postaram się nie zaniedbywać obowiązków szkolnych. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.
 5. Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
 6. Nie będę składać obietnic, których  nie jestem w stanie spełnić.
 7. Będę działać w zespole.
 8. Będę podejmował się obowiązków zgodnie z własnymi możliwościami, umiejętnościami i będę wywiązywał się z nich najlepiej jak potrafię.
 9. Będę starał się być dobrym wolontariuszem.

REGULAMIN

 1. 1. Klub posiada dorosłego opiekuna (nauczyciela), który prowadzi pracę formacyjną nad kształtowaniem postaw wolontariuszy, koordynuje ich działania i rozlicza z podjętych zobowiązań.
  Członkowie klubu spotykają się ze swoim dorosłym opiekunem co najmniej raz  w miesiącu.
  3. Na czele klubu stoi młodzieżowy lider, demokratycznie wybrany, który skupia wokół siebie poszczególnych członków  klubu.
  4. Spośród członków klubu  wybierany jest również Gospodarz i Sekretarz.
  5. W klubie pracuje każdy, nie ma bezrobotnych, nie ma lepszych, ani gorszych. Bezcenna jest każda pomoc, gotowość do pracy, a przede wszystkim serce pełne życzliwości.
  6. Każdy klub ma swoją specyfikę, uzależnioną od warunków, w jakich działa, gdyż wolontariusze starają się zaspokoić potrzeby środowiska, w którym pracują, robiąc wcześniej  rozeznanie potrzeb lokalnych i wychodząc z własną ofertą ich zaspokojenia.
  7. Klub opracowuje roczny plan pracy.
  8. Klub przedstawia sprawozdanie półroczne i roczne, ze zrealizowanych zadań, zawartych w rocznym planie pracy.
  9. Członkowie klubu działają w ramach wolontariatu systematycznego.
 2. 10. Klub włącza się we wspólne akcje, w ramach tzw. wolontariatu akcyjnego, organizowane przez Centrum Wolontariatu w Kowali.
  Wolontariusze starają się podnosić swoje umiejętności i kompetencje poprzez udział
  w szkoleniach .
  12. Członkowie klubu zobowiązują się do przestrzegania Etycznej Karty Wolontariusza.
  13. Wolontariusze klubu uczestniczą w spotkaniach integrujących całe środowisko wolontariackie.
 3. Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza otrzymuje systematyczną pomoc merytoryczną i ofertę szkoleniową od CW przy GOPS w Kowali, a także pomoc w zagospodarowaniu czasu wolontariuszom.SKW współpracuje ze świetlicą szkolną i Samorządem Uczniowskim.

Opiekun SKW- Renata Wilk

Skip to content