Regulamin oceny zachowania

1. Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje kredyt 100 punktów. Liczba punktów może ulec powiększeniu lub pomniejszeniu w zależności od zachowania ucznia.

2. Punkty może przyznawać każdy pracownik szkoły. Uwagi o zachowaniu ucznia wraz z liczbą przyznanych punktów są wpisywane do klasowego zeszytu uwag.

3. Liczba punktów i treści uwag są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

4. Ocenę zachowania ustala wychowawca, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

5. Przy ustalaniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania uwzględnia się następujące przypadki:

1) uczeń, który otrzymał w ciągu pierwszego okresu, co najmniej 10 punktów ujemnych, nie może otrzymać śródrocznej oceny wzorowej;

2) uczeń, który otrzymał w ciągu pierwszego okresu, co najmniej 40 punktów ujemnych, nie może otrzymać śródrocznej oceny bardzo dobrej;

3) uczeń, który otrzymał w ciągu pierwszego okresu, co najmniej 70 punktów ujemnych, nie może otrzymać śródrocznej oceny dobrej.

6. Zebranej przez ucznia liczbie punktów odpowiada śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania według następującej skali:

 1. zachowanie wzorowe: 190 punktów i więcej;

 2. zachowanie bardzo dobre: od 140 do 189 punktów;

 3. zachowanie dobre: od 80 do 139 punktów;

 4. zachowanie poprawne: od 20 do 79 punktów;

 5. zachowanie nieodpowiednie: od (-30) do 19 punktów;

 6. zachowanie naganne: mniej niż minus 30 punktów.

7. Przy wystawianiu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania sumuje się liczbę punktów uzyskanych w pierwszym i drugim okresie.

1) uczeń, który otrzymał w ciągu roku szkolnego co najmniej 20 punktów ujemnych, nie może otrzymać rocznej oceny wzorowej;

2) uczeń, który otrzymał w ciągu roku szkolnego co najmniej 80 punktów ujemnych, nie może otrzymać rocznej oceny bardzo dobrej;

3) uczeń, który otrzymał w ciągu roku szkolnego co najmniej 140 punktów ujemnych, nie może otrzymać rocznej oceny dobrej.

8. Zebranej przez ucznia w pierwszym i drugim okresie liczbie punktów odpowiada roczna ocena klasyfikacyjna zachowania według następującej skali:

 1. zachowanie wzorowe: 380 punktów i więcej;

 2. zachowanie bardzo dobre: od 280 do 379 punktów;

 3. zachowanie dobre: od 160 do 279 punktów;

 4. zachowanie poprawne: od 40 do 159 punktów;

 5. zachowanie nieodpowiednie: od (-60) do 39 punktów;

 6. zachowanie naganne: mniej niż (-60) punktów.

9. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje zespół wychowawczy.

10. Uczeń otrzymuje punkty dodatnie za:

1) udział w życiu szkoły:

 1. organizowanie i czynny udział w apelach i imprezach szkolnych: do (+20) punktów jednorazowo,

 2. dbanie o wystrój szkoły i jej otoczenia (np. wykonanie dekoracji, sprzątanie terenu szkolnego, itp.): do (+20) punktów jednorazowo,

 3. praca w organizacjach działających na terenie szkoły (np. w organach Samorządu Uczniowskiego):do (+20) punktów w półroczu,

 4. udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły: do (+10) punktów jednorazowo,

 5. udział w szkolnych akcjach charytatywnych: do (+5) punktów jednorazowo.

2) udział w życiu klasy:

 1. przygotowanie pomocy dydaktycznych, organizowanie imprez klasowych, dbanie o wystrój pracowni : do (+20) punktów jednorazowo,

 2. systematyczna, potwierdzona przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu, pomoc koleżeńska w nauce: do (+20) punktów w półroczu.

3) systematyczny udział w zajęciach kół zainteresowań: do (+30) punktów
w półroczu;

4) reprezentowanie szkoły w imprezach pozaszkolnych, konkursach przedmiotowych, konkursach artystycznych, zawodach sportowych, itp.:

a) do (+20) punktów za etap gminny,

b) do (+30) punktów za etap powiatowy,

c) do (+50) punktów co najmniej za etap wojewódzki.

6) wzorowa frekwencja:

a) brak nieobecności nieusprawiedliwionych: (+10) punktów w półroczu,

b) brak spóźnień: (+10) punktów w półroczu.

7) wzorowe zachowanie w sytuacjach szczególnych: do (+50) punktów jednorazowo;

8) brak w ciągu całego półrocza punktów ujemnych: (+10) punktów;

9) aktywny udział w realizacji projektu edukacyjnego do (+50) punktów. Punkty te przyznawane są po zakończeniu realizacji projektu.

11. Punkty dodatnie przyznają nauczyciele lub inni pracownicy szkoły opiekujący się uczniem podczas danej działalności.

12.  Uczeń otrzymuje punkty ujemne za:

1) nieobecność nieusprawiedliwiona: (- 3) punkty za każdą godzinę;

2) spóźnienie nieusprawiedliwione: po (–1) punkcie za pierwsze trzy spóźnienia
w półroczu, (-2 ) punkty za każde następne;

 1. niewłaściwe zachowanie podczas zajęć szkolnych: do (–10) punktów jednorazowo;

 2. niewypełnienie polecenia nauczyciela lub innego pracownika szkoły: do (–20 ) punktów jednorazowo;

 3. brak obuwia na zmianę: (- 5 ) punktów jednorazowo;

 4. niewłaściwe odnoszenie się do kolegów lub pracowników szkoły, kłamstwa: do (–25) punktów jednorazowo;

 5. nieoddanie książek do biblioteki na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego: (-20) punktów za każdą nieoddaną książkę,

 6. wulgarne słownictwo: do (- 30) punktów jednorazowo;

 7. dewastacja majątku szkoły, niszczenie dekoracji, itp.: do (– 100) punktów jednorazowo;

 8. udział w bójkach, kradzieżach, wymuszeniach: do (–100) punktów jednorazowo;

11) posiadanie, zażywanie lub handel narkotykami: do (-100) punktów jednorazowo;

 1. palenie papierosów, picie alkoholu: do (- 50)punktów jednorazowo;

 2. zniszczenie dokumentacji szkolnej, fałszowanie dokumentów: do (– 100) punktów jednorazowo;

 3. używanie telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji, uroczystości, apeli (o ile nie wynika to z realizacji programu nauczania): (-10) punktów jednorazowo;

15) fotografowanie, filmowanie, nagrywanie obrazu i dźwięku bez wiedzy i zgody zainteresowanych osób w czasie zajęć organizowanych przez szkołę: do (-50) punktów jednorazowo.

16) publikowanie treści nielegalnych i obraźliwych w Internecie: do (-100) punktów jednorazowo;

17 ) rozpowszechnianie treści obscenicznych: do (-50) punktów jednorazowo;

18) niewywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w realizacji projektu edukacyjnego

do (-50) punktów.

19) punkty uzyskane za przewinienia z pkt. 3, 4 i 6 mogą zostać zamienione na prace na rzecz szkoły za zgodą nauczyciela wpisującego uwagę, o ile przewinienie zdarzyło się pierwszy raz;

20) punkty uzyskane za przewinienie z pkt.5 może być dwukrotnie zamienione na prace na rzecz szkoły.

12. Ustalenia końcowe:

 1. oprócz systemu punktów uczeń podlega wszystkim innym karom i nagrodom przewidzianym w statucie szkoły (np. przeniesienie do innej klasy);

 2. dopuszcza się wystawienie innej oceny zachowania, niż wynikałoby to z liczby punktów, w sytuacjach wyjątkowych – decyduje o tym wychowawca po uzgodnieniu z zespołem wychowawczym, radą pedagogiczną lub dyrektorem szkoły;

 3. ustalona przez wychowawcę ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

Skip to content