Dni Otwarte Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Informacje o wszystkich ocenach cząstkowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych, a także o zachowaniu ucznia rodzice uczniów mogą uzyskać , między innymi , podczas organizowanych w szkole Dni Otwartych, podczas których obecni są wszyscy nauczyciele gimnazjum.
Dni Otwarte w Publicznym Gimnazjum w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/15 organizowane są co drugi miesiąc począwszy od września w godzinach 16.00-17.00.

Daty Dni Otwartych
Uwagi
16.09.2014r. Spotkania rodziców z wychowawcami klas. Zapoznanie rodziców ze Statutem szkoły i WSO, PSO. Wybór Rad oddziałowych i przedstawiciela rodziców do Rady Szkoły.
4.11.2014r. Dyżury nauczycieli. Informacje o ocenach cząstkowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zachowaniu uczniów. Sprawy różne.
9.12.2014r. Wywiadówki klasowe. Informacje o ocenach cząstkowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zachowaniu uczniów.Sprawy różne.
3.02.2015r. Zapoznanie rodziców z wynikami klasyfikacji śródrocznej.
14.04.2015r. Dyżury nauczycieli. Informacje o ocenach cząstkowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o zachowaniu uczniów.Sprawy różne.
19.05.2015r. Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

 

Skip to content