KOMUNIKAT

Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów ZAKWALIFIKOANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH do Gminnego Przedszkola Publicznego oraz
do pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej w wyniku rekrutacji przeprowadzonej na rok szkolny 2022/2023.      
Listy kandydatów są wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku placówki przy wejściu od strony boiska – wejście do przedszkola.

Każdy rodzic powinien potwierdzić wolę przyjęcia kandydata do przedszkola i szkoły w formie pisemnego oświadczenia, które składa do sekretariatu szkoły w okresie od dnia 10 do 16 marca 2022r. do godziny 16.00.

Oświadczenia to można pobrać ze strony internetowej przedszkola – szkoły (www.rudawielka.przedszkolowo.pl www.zsrudawielka.edu.pl) oraz w sekretariacie szkoły.

Po zebraniu oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia do danej placówki w dniu 18 marca 2022 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Gminnego Przedszkola Publicznego i do pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej.

Dokument do pobrania:

Skip to content