Rekrutacja

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDZIE WIELKIEJ

§ 1

1. W roku szkolnym 2017/18 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2010r. –

(dzieci, które w roku kalendarzowym 2017 kończą 7 lat)

2. W roku szkolnym 2017/18 na wniosek rodziców ( wniosek 1) naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w roku kalendarzowym 2017, kończy 6 lat i jeśli dziecko:

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17

albo

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnie psychologiczno-pedagogiczną.

§ 2

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

  1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

  2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 3

1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły zobowiązani są zgłosić ucznia do szkoły w terminie 29.03.2017r. – 11.04.2017r. w godzinach 8.00 -15.00 (załącznik nr 1).

§ 3

1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły składają:

  1. wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (załącznik nr 2);

  2. dokumenty i oświadczenie potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący szkołę (załącznik nr 3).

3. Wyżej wymienione dokumenty rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły składają w sekretariacie szkoły w terminie 29.03.2017r. – 11.04.2017r. w godzinach 8.00 -15.00

§ 4

1. Rekrutację uczniów do szkoły podstawowej przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna.

2. O przyjęciu kandydata spoza obwodu decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

3. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

4. Komisja rekrutacyjna przydziela uczniów do zespołów klasowych.

§ 5

1. W przypadku kandydatów spoza obwodu szkoły przy rekrutacji będą brane pod uwagą kryteria główne.

2. Kryteria główne określone przez organ prowadzący szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Lp.

Kryterium główne

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

Kryteria główne w postępowaniu rekrutacyjnym

15 pkt– maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania na I etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do szkoły .

4pkt

Potwierdzenie dyrektora na podstawie dokumentacji szkolnej

2.

Wielodzietność rodziny kandydata – (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

3pkt

Oświadczenie rodziców zał.3.

3.

Niepełnosprawność w rodzinie kandydata

2pkt

Orzeczenie

o niepełnosprawności lub o stopniu

niepełnosprawności lub

orzeczenie równoważne

w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 27 .08. 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz.

U. z 2011 r. Nr 127, poz.

721, z późn. zm.) –

4.

Rodzice /prawni opiekunowie kandydata opiekujący się dzieckiem, zamieszkują w pobliżu obwodu tej szkoły

2pkt

Oświadczenie rodziców zał.3

5.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły

2pkt

Oświadczenie rodziców zał.3

6.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców(prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki

2pkt

Oświadczenie rodziców zał.3

§ 6

1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzona będzie od 12.04.2017r do 14.05.2017r.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 15.05.2017r. do godz.15.00.

§ 7

1. Rodzice ( prawni opiekunowie ) kandydata zakwalifikowanego do klasy pierwszej w terminie od 15.05.2017r . do 19. 05.2017r. do godz. 15.00 składają pisemne oświadczenie, w którym potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do pierwszej klasy w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej ( zał. 4)

§ 8

1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej nastąpi 23.05. 2017. o godz. 15.00

§ 9

1. Jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające .

2. Terminy postępowania uzupełniającego zawarte są w załączniku do Zarządzenia  Nr 17/2017 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 20 marca 2017r.

§ 10

1. Listy uczniów przyjętych do klas pierwszych ukażą się 24.05.2017r. do godziny 15.00.

Zasady rekrutacji wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej pod adresem: www.zsrudawielka.edu.pl

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 – zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły

Załącznik nr 2 – wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu szkoły

Załącznik nr 3 – oświadczenie potwierdzające spełnianie przez kandydata kryterium głównego określonego przez organ prowadzący szkołę

Załącznik nr 4 – oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do pierwszej klasy w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej

Wniosek

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 29.03.2017r.

Skip to content