Stypendium socjalne

Rodzice uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej zamieszkali na terenie gminy Wierzbica, u których

 • miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie – nie przekracza kwoty 514,00 zł

 • miesięczny dochód netto osoby samotnie gospodarującej – nie przekracza kwoty 634,00 zł

mogą w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

Wnioski znajdują się u pedagoga szkolnego.

Rodzice są zobowiązani do wniosku o przyznanie stypendium dołączyć stosowną dokumentację potwierdzającą uzyskany dochód za miesiąc sierpień tj.

 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bezrobotnym bez prawa lub z prawem do zasiłku dla bezrobotnych;

 • decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanych zasiłkach rodzinnych (stara decyzja);

 • zaświadczenie o dochodach netto za m-c sierpień z zakładu pracy;

 • oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego – jeśli wnioskodawca ma gospodarstwo rolne w oświadczeniu powinna znaleźć się informacja o ilości hektarów fizycznych i przeliczeniowych (dochód z 1 ha przel. =288zł);

 • zaświadczenia ze szkół potwierdzające odbywanie nauki w roku szkolnym 2016/2017;

 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą;

  – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie oraz

  o formie opodatkowania

  – dowody opłacenia składek w ZUS/ KRUS;

 • odcinek/ zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości pobieranej renty/emerytury;

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymywanych/płaconych alimentów

Termin składania wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą dochód

do 15 września

Skip to content