Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

Szanowni Rodzice,

informujemy, że nasze Przedszkole przystąpiło do: Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury EDYCJA 2022/2023”. Projekt realizowany jest we wszystkich grupach przedszkolnych.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

f) propagowanie praw dziecka;

g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

l) promocja placówki oświatowej;

m) rozwijanie współpracy między nauczycielami;

n) kształcenie na odległość.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

Realizacja Projektu w roku szkolnym 2022/2023 zaplanowana jest od 12.09.2022r. do 31.05.2023r.

Skip to content